“ДСЦ-4” ТӨХК -ийн 2020 оны Худалдан авах төлөвлөгөө