“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө