“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2021 оны Худалдан авах төлөвлөгөө