Удирдлагын дүн шинжилгээний хурал

МNS ISO 9001:2016 Олон Улсын стандартын шаардлагад нийцсэн Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийг хангах, тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааны хүрээнд “ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын шийдвэрээр хийсэн ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 2018 оны дотоод аудитын тайлан, 2018 оны Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, 2019 оны Эрсдэлийг буурлуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, 2019 оны Чанарын зорилтын төсөл танилцуулан батлуулж, санал дүгнэлтийг тусгаж 2019 оны Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгууллаа.