Хамтын гэрээгээ баталлаа…

“ДЦС-4” ТӨХК-ийн Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд шинэчлэн баталгаажуулдаг Хамтын гэрээгээ 2019 оны 05-р сарын 24-ний өдөр хуралдан баталлаа.