Эрчим хүчний тоноглолын ажиллах нөөц дууссаны дараах ашиглалтын хугацааг сунгах асуудал, мэргэжлийн байгууллагын тогтолцоо