ISO45001:2018

“ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

Томъёолол:

“Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандартын үр нөлөөг тасралтгүй сайжруулж, эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгана.

СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Томъёолол:

Цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үндсэн үйл явц, дэмжих үйл ажиллагааны нэгжүүд болон хамтрагч байгууллагууд  хөдөлмөрийн эрүүл, мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээнд багтана.

“ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ҮЙЛ ЯВЦЫН ЗУРАГЛАЛ