Ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2024 он2023 он2022 он2021 он

Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Төлөвлөгөө Зарлагдсан хугацаа
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 2023 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023.01.12
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 2022 оны Худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 2022.10.13
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 2022 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022.10.13
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2021 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2021.01.08
“ДСЦ-4” ТӨХК -ийн 2020 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2020.01.14
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2019.06.24
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөө 2019.01.15
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.10.12
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.09.04
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.06.14
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.01.17
Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны тодотгосон төлөвлөгөө 2016.12.09
Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны тодотгосон төлөвлөгөө 2016.08.22
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.02.19
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015.01.14