Ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2023 он2022 он2021 он2020 он

Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Төлөвлөгөө Зарлагдсан хугацаа
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 2023 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023.0.12
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 2022 оны Худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 2022.0.13
ДЦС-4 ТӨХК-ийн 2022 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022.0.13
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2021 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2021.0.8
“ДСЦ-4” ТӨХК -ийн 2020 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2020.0.14
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2019.0.24
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөө 2019.0.15
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.0.12
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.0.4
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.0.14
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.0.17
Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны тодотгосон төлөвлөгөө 2016.0.9
Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны тодотгосон төлөвлөгөө 2016.0.22
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.0.19
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015.0.14