Ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2022 он2021 он2020 он2019 он

Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Төлөвлөгөө Зарлагдсан хугацаа
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2021 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2021.1.8
“ДСЦ-4” ТӨХК -ийн 2020 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2020.1.14
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2019.6.24
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2019 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөө 2019.1.15
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.10.12
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.9.4
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2018 оны Худалдан авалтын тодотгосон төлөвлөгөө 2018.6.14
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.1.17
Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны тодотгосон төлөвлөгөө 2016.12.9
Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны тодотгосон төлөвлөгөө 2016.8.22
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.2.19
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015.1.14